นางสาวอรทัย สุพรรณ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


 

Covid-19

 

ทั่วโลก

142,468,627 ราย

รายใหม่ ทั่วโลก

455,587 ราย

เสียชีวิตใหม่ ทั่วโลก

5,061 ราย

เสียชีวิตทั่วโลก

3,038,033 ราย

. .
.

19  เม.ย. 2564
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment : EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19  เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
19  เม.ย. 2564
การดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
16  เม.ย. 2564
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้่นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยบริการสาธารณสุขและด่านบูรการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคนา 2019 ช่วงเทศกาลสงกรานต์
9  เม.ย. 2564
ศูนย์วิทย์ ฯ ร่วมใจสืบสานประเพณีไทย
19  มี.ค. 2564
การประชุม อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเบลล์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015นโยบายคุณภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานีรายงานประจำปี 25623


ผลการประเมิน รอบ 1 /2563
ผลการประเมิน รอบ 2 /2563
ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2563


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
2  มี.ค. 2564
การขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
10  มิ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (Biosatety cabinet,class II)
27  พ.ค. 2563
ประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ทะเบียนผู้ขายรายใหม่ (ประจำปีงบประมาณ 2563)
12  พ.ค. 2563
ร่างประกาศการซื้อตู้ปราศจากเชื้อแบบคลาส II (ฺBiosafety cabinet,class II) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2563
คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Calendar

แผนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats