8  ส.ค. 2562
คู่มือการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ด เห็ดพิษและเฝ้าระวังในชุมชน
6  ส.ค. 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
23  ก.ค. 2562
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสัมมนาทบทวนระบบบริหาร ISO 9001:2015 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2562
11  ก.ค. 2562
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
9  ก.ค. 2562
การประชุมบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
2  ก.ค. 2562
เอกสารการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 6 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562
[10  ก.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 - 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[4  ก.ค. 2562] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
[1  ก.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (BSL3) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
[17  มิ.ย. 2562] ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ( ฺBSL3) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14  มิ.ย. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[14  มิ.ย. 2562] ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 1 - 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015ผลการประเมิน รอบ 1 /2561
ผลการประเมิน รอบ 2 /2561
รายงานประจำปี 2561


ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2562


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
10  ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 - 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ค. 2562
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
1  ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (BSL3) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
17  มิ.ย. 2562
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ( ฺBSL3) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2562
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 1 - 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

แผนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats