12  ม.ค. 2562
การประชุมเรื่อง​การทำงานวิจัย​การเขียนผลงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย​
12  ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
10  ม.ค. 2562
รายงานประจำปี 2561
21  ธ.ค. 2561
แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและหนังสือนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
21  ธ.ค. 2561
ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ภายใต้กิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
7  ธ.ค. 2561
ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2561
[22  พ.ย. 2561] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[31  ต.ค. 2561] ขอรับหลักประกัน สัญญาจ้าง นายฉลองชัย ไชยคำ ติดต่อขอรับหลักประกันสัญญาเป็นจำนวน 4,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้
[2  ต.ค. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
[18  ก.ย. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
[18  ก.ย. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
[11  ก.ย. 2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศา ความจุไม่น้อยกว่า 333 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีงบประมาณ 2561ทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ PT HIV
ปีงบประมาณ 2562


รายงานประจำปี 2560


ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพ  
22  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2561
ขอรับหลักประกัน สัญญาจ้าง นายฉลองชัย ไชยคำ ติดต่อขอรับหลักประกันสัญญาเป็นจำนวน 4,000 บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 นี้
2  ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
18  ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
18  ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
11  ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศา ความจุไม่น้อยกว่า 333 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Calendar

Poll

http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/SVeOffice/index.php

Stats