วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ เป็นเลิศด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

บทบาทหน้าที่

งานพัฒนาศักภาพห้องปฏิบัติการในเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีต่อประชาชน

ในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อวินิจฉัยโรค การคัดกรองโรค ติดตามการรักษา การศึกษาวิจัยในการควบคุมป้องกันโรคและสนับสนุน

การส่งเสริมสุขภาพ จึงมุ่งเน้นส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกแห่งมีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพให้แก่ประชาชนทุกหนแห่งอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นที่จะนำข้อมูล

ผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ

    • ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

    • การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็น, เครื่องหมุมเหวี่ยง , เทอร์โมมิเตอร์, เครื่องดูด-ปล่อย สารละลายอัตโนมัติของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
    • การให้คำปรีกษาการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    • การเป็นวิทยากรตามข้อกำหนดมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สู่แนวทางการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพและได้รับการรับรอง
    • การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

 

 


 

@ Update 9 พฤศจิกายน 2561