วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงภายในปี พ.ศ. 2565

The excellence organization of Medical sciences and public health in the greater Mekong subregion in 2022


ค่านิยม

“เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำหลักวิชาการ มาตรฐานสากล (DMSC : Discovery, Moral, Sciences/Standard, Change)”


พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรค
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและชันสูตร
4.พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563
1. แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563
2. แผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2560 - 2563
3. Flow Chart กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563
4. แผนภาพยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563
5. แผนที่ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563
6. แผนผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563


นโยบายคุณภาพ

Cinque Terre


Cinque Terre