แบบฟอร์มส่งตัวอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี

F 42 01 011 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจยืนยัน alpha thalassemia 1
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 013 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจ HIV-1 โดยวิธี PCR ในผู้ใหญ่
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 014 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง HIV-1 ในเด็กแรกเกิดที่คลอดจากมารดา
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 045 เอชไอวีซีโลไลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 015 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจโรคเลปโตสไปโรซิส
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 016 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจโรคสครับไทฟัส
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 017 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจโรคเมลิออยโดสิส
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 018 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้เลือดออก ไข้เดงกี ไข้ปวดข้อออกผื่นชิคุนกุนยา
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 011 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจยืนยัน alpha thalassemia 1
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 020 แบบส่งตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยโรคไข้หวัดนก
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 021 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยวัณโรค (Tuberculosis) โดยเทคนิค PCR
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 046 แผนการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 047 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 022 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ยา
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 023 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ยาเสพติด
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 024 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์อาหาร
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 025 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ทางรังสี
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 026 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างผู้ป่วยต้องสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 033 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจโรคหัด
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 034 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจโรคหัดเยอรมัน
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 035 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจหา HLA-B1502
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 036 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจหา HLA-B5801
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 037 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจโรคคอตีบ
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 044 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างตรวจ MERS-CoV
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 02 011 แบบฟอร์มการขอให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทาง e-mail
ดาวน์โหลดไฟล์
WS 42 00 014-1 แบบรายงานการควบคุมการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ดาวน์โหลดไฟล์
F 42 01 032 แบบฟอร์มส่งตัวอย่างพิษวิทยา
ดาวน์โหลดไฟล์
WS 42 00 015-1 แบบขอใช้สิทธิ์และขอใช้บริการ
ดาวน์โหลดไฟล์
F42 01 050 ใบนำส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สมุนไพร
ดาวน์โหลดไฟล์