การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1)
 • ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • แสดงข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
 • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ยกเลิกประกาศเชิญชวน
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศเชิญชวน เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน และยกเลิกประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ และยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ
 • **หมายเหตุ เชื่อมโยงข้อมูลจาก http://www.gprocurement.go.th