ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 34 ก ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2540 เพื่อให้บริการทาง  ห้องปฏิบัติการในการชันสูตรโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

2537-2539

เริ่มก่อสร้างศูนย์ฯ ขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อด 1827 (บางส่วน) และที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกห้วยหินน้อย” มีเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่ อยู่ห่างจากเทศบาลนครอุดรธานี ประมาณ 17 กิโลเมตร บนถนนสายมิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2537 ผูกพันปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ.2539 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 35,308,600 บาท ทำสัญญาว่าจ้างกับ บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538  โดยรัฐมาตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2539

2540

ได้เปิดให้บริการโดยใช้ชื่อ “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี” ให้บริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค และห้องปฏิบัติการผ่านการรับรอง ISO/IEC Guide 25

2543

ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025:1999

2549

ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 และ ISO 15189:2007

2553

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ได้มีคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 136/2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และเขตรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 และมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย

2554

 เนื่องจากจังหวัดหนองคายได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ใหม่ โดยเขตพื้นที่บางส่วนได้แยกออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย และจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ ทำให้ศูนย์ฯ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมเป็น 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ

2556

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556 ได้มีคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ที่ 177/2556 เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ละแห่งรับผิดชอบเขตพื้นที่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ จำนวน 12 เครือข่ายบริการ ซึ่งศูนย์ฯ รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่ 8 ซึ่งมีพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

2557

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008

2558-ปัจจุบัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้รับการรับรอง ISO 17025:2005, ISO 15189:2012, ISO 15190:2003, ISO 17043:2010 และ ISO 9001:2015