เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพวงบริการที่ 8 รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม

Cinque Terre

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  เป็นศูนย์วิชาการระดับเขต มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
  1.ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การออกใบรับรองการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
  2.เป็นสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหย ที่เป็นคดี รวมทั้งสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการใช้ยาบ้าและยาเสพติดในพนักงานขับรถ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
  3.ตรวจชันสูตรทางพยาธิวิทยาคลินิก ตามความต้องการของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสนับสนุนการรักษา การควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันโรค
  4.ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการด้านความปลอดภัยแก่สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ
  5.ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาระบบการสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ
  6.ให้ความรู้ด้านวิชาการการตรวจวิเคราะห์แก่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควบคุมและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 อุดรธานี