ภารกิจหลัก

1. พัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ สมุนไพร ยาเสพติด และการชันสูตรโรค

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฎิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ สมุนไพร ยาเสพติด และการชันสูตรโรค

3. เป็นห้องปฎิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร ยาเสพติด และการชันสูตรโรค

4. พัฒนาคุณภาพห้องปฎิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และชันสูตรโรคแก่ห้องปฎิบัติการเครือค่ายทั้งห้องปฎิบัติการภาครัฐและเอกชน

5. ปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


บทบาทหน้าที่


1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การออกใบรับรองการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

2. เป็นสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหย ที่เป็นคดี รวมทั้งสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการใช้ยาบ้าและยาเสพติดในพนักงานขับรถ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

3. ตรวจชันสูตรทางพยาธิวิทยาคลินิก ตามความต้องการของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสนับสนุนการรักษา การควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันโรค

4. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการด้านความปลอดภัยแก่สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ

5. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาระบบการสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ

6. ให้ความรู้ด้านวิชาการการตรวจวิเคราะห์แก่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควบคุมและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล