ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นายคทายุทธ นิกาพฤกษ์
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี


นางบุญนิภา สงคราม
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี