ประกอบด้วย งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานบัญชีและการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ และงานรับตัวอย่าง มีหน้าที่ในการรับ-ส่งเอกสารทั่วไปของศูนย์รวมทั้งเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ และมีหน้าที่รับตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานภายในศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ