รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย และให้บริการตรวจพิเศษ  และตรวจยืนยันผลด้านชันสูตรสาธารณสุข ผลที่ได้จากการตรวจจะนำไปใช้ในการรักษา, ป้องกัน, ควบคุม และเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการในเครือข่าย
        รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย และให้บริการตรวจพิเศษ  และตรวจยืนยันผลด้านชันสูตรสาธารณสุข ผลที่ได้จากการตรวจจะนำไปใช้ในการรักษา, ป้องกัน, ควบคุม และเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Cinque Terre