• ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านสารพิษ วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอาง ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้ในการขอขึ้นทะเบียน, รักษา และควบคุมคุณภาพ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนงานนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เป็นผลทางอรรถคดีและใช้ในการ บำบัดรักษา เช่น ตรวจพิสูจน์คุณภาพวิเคราะห์ในวัตถุของกลาง  สารระเหย เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น และ ตรวจยืนยันเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะทุกชนิดที่เป็นปัญหาในพื้นที่ได้แก่ ยาบ้า ยาอี กัญชา  เฮโรอีน โคเคน และกลุ่มยานอนหลับ
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ยา และวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ
 • ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของสมุนไพรที่มีการนำไปใช้ในท้องถิ่น เช่น กระทงลาย กระชายดำ เป็นต้น
 • ให้บริการทางวิชาการ  คำแนะนำ เกี่ยวกับการจัดการตัวอย่างด้านยา สมุนไพร และวัตถุเสพติด
 • ให้คำปรึกษาการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะขั้นตรวจเบื้องต้นและยืนยันผล ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • พัฒนาแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ผลิตโดยโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานให้คำแนะนำ ปรึกษาการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านยา สมุนไพร
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ อาหาร น้ำ น้ำแข็ง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยาแผนโบราณ เครื่องสำอางและสมุนไพรทางด้านจุลชีววิทยา ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้ในการขึ้นทะเบียน ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร ยาแผนโบราณ เครื่องสำอางและสมุนไพร นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ประชาชนผู้บริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอ

 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ อาหาร น้ำ น้ำแข็ง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น ทางด้านเคมี ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้ในการขึ้นทะเบียน ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ประชาชนผู้บริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอ
 • ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อควบคุมคุณภาพและใช้ประกอบการขอใบอนุญาต
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใช้บริการฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านรังสีวินิจฉัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการจัดการระบบสารสนเทศภายในศูนย์ฯ
 • ตรวจสอบและเฝ้าระวังอันตรายจากรังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งจากที่มีในสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเรือน