การตรวจวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และพิษวิทยา
วัตถุประสงค์การให้บริการ
  • ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษ ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยของบุคคล โดยไม่มีสาเหตุทางพยาธิสภาพและสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการได้รับสารพิษ  ทั้งนี้เพื่อหาสาเหตุนำไปประกอบผลทางอรรถคดี การบำบัดรักษาและป้องกันความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นอีก
  • ตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  เพื่อการควบคุมวัตถุมีพิษตามประกาศกระทรวงสารณสุขตรวจสอบคุณภาพทางพิษวิทยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  
  • ตรวจวิเคราะห์อาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ตัวอย่างที่รับการตรวจวิเคราะห์


  • วัตถุตัวอย่าง  เช่น  น้ำ  อาหาร  และสารเคมีไม่ทราบชนิด
  • เครื่องสำอาง  เช่น  ครีมและโลชั่นสิว-ฝ้า  ผ้าเย็น  ลิปสติก  อายเชโด  และบลัชออนล์
  • วัตถุอันตราย  เช่น  ผลิตภัณฑ์อุ่นอาหาร  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
  •  อาหาร  เช่น  ผัก  ผลไม้  ธัญพืช (ข้าว  ข้าวโพด  ถั่ว)  สุราแช่และไวน์