ขอบเขตการให้บริการ
1.ตรวจสอบความปลอดภัยของยาแผนโบราณหรือยาจากสมุนไพร ได้แก่ สมุนไพร ยาตำรับหรือยาสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาเม็ด ยาผง ยาแคปซูล ยาลูกกลอน และยาน้ำ

2. ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

3. ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์สารระเหย

4. ตรวจวิเคราะห์เคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดและห้ามใช้ในอาหารสัตว์ เช่น
ซาบูทานอน ไนโตรฟูแรน และคลอแรมเฟนิคอล

5. ตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะ
วัตถุประสงค์ในการตรวจวิเคราะห์
1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา

2. เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค

3.เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการนำยามาใช้ในทางที่ผิด เช่น ยาเสพติด  ยาลดความอ้วน เป็นต้น

4. เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ