วัตถุประสงค์ในการให้บริการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการใช้รังสีทางการแพทย์และการใช้เครื่องมือ

คุ้มครองผู้บริโภคจากรังสีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

สนับสนุนระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์รังสี ฟิสิกส์สุขภาพ รังสีวิทยา

บริการของงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
- ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ทุกประเภทและเครื่องมือแพทย์

- ตรวจสอบความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์

- ตรวจสอบประสิทธิภาพวัสดุกำบังรังสี

- คำนวณความหนาของห้องเอกซเรย์และวัสดุกำบังรังสี

- คำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสี

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการล้างฟิล์มและกระบวนการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล

- ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องอัลตราซาวด์และเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กกำทอน

- ให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์  การขอใบอนุญาตใช้พลังงานรังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรังสี

- ประสานงานระหว่าง สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และผู้ต้องการใช้บริการด้านต่างๆ เช่น การขอใช้บริการฟิล์มวัดรังสีประจำบุคคล