วัตถุประสงค์ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ (วินิจฉัย / ยืนยัน)
- เพื่อตรวจยืนยันผล  หรือเป็นการตรวจให้ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น ตรวจถึง Serogroup หรือ Serotype

- เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค และติดตามผลการรักษา

- เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง การควบคุมและป้องกันโรค

- เพื่อการศึกษาทางระบาดวิทยา และศึกษาวิจัย อื่นๆ

คำแนะนำในการเก็บและการส่งตัวอย่าง
- การเก็บและส่งตัวอย่าง ควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ เช่น การตรวจบางชนิดควรเจาะเลือดส่งตรวจ 2 ครั้ง

- ควรส่งตัวอย่างพร้อมกับหนังสือนำส่ง  และใบส่งตรวจ  ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด

- ควรมีป้ายชื่อ หรือรหัส  ติดกับภาชนะที่บรรจุตัวอย่างทุกราย  และตรวจให้ตรงกับใบนำส่ง

- ควรปิดภาชนะที่ใส่ตัวอย่างให้เรียบร้อย  และบรรจุให้แน่นหนาเพื่อป้องกันตัวอย่างหกหรือแตกระหว่างขนส่ง

- ตัวอย่างที่เป็นซีรั่ม ถ้าไม่สามารถส่งตรวจได้ทันที ให้เก็บไว้ในช่อง Freeze เพื่อรอการส่งตรวจ

หลักเกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่างด้านชันสูตรโรค
- ตัวอย่างไม่มีหนังสือนำส่ง หรือใบนำส่งตัวอย่าง หรือกรอกข้อมูลในเอกสารนำส่งตัวอย่างไม่ครบถ้วน  หรือไม่ชัดเจน หรือข้อมูลในใบนำส่งตัวอย่างไม่ตรงกับตัวอย่าง  หรือบนภาชนะบรรจุตัวอย่าง

- ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดในคู่มือการให้บริการฉบับนี้

- ตัวอย่างที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ เช่น มีอายุการเก็บจนถึงห้องปฏิบัติการเกินกว่าที่กำหนด บรรจุในภาชนะที่ชำรุด แตกหัก หรือรั่วซึม จนไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้

- ตัวอย่างที่ไม่มีฉลาก หรือข้อความบนฉลากไม่ครบถ้วน เลอะเลือน ไม่ชัดเจน

- ลักษณะตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมซึ่งต้องทำการปฏิเสธตัวอย่าง ของแต่ละรายการตรวจวิเคราะห์ทางด้านชันสูตร มีดังนี้

.


1) การตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย
  - ตัวอย่างเลือดแข็งตัวทั้งหมดหรือบางส่วน
  - เม็ดเลือดแดงแตก และตัวอย่างเลือดนั้นเจาะนานเกิน  7  วัน
  - ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร

2) การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 ด้วยวิธี DNA-PCR
     - ตัวอย่างเลือดแข็งตัวทั้งหมดหรือบางส่วน
    - เม็ดเลือดแดงแตก
    - เก็บตัวอย่างนานเกิน 48 ชั่วโมง
    - ปริมาณน้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร
    - ตัวอย่างที่ส่งมาโดยไม่แช่เย็น หรือไม่ใส่กระติกน้ำแข็ง

3) โรค Leptospirosis และ Scrub typhus
    - Serum หรือ Plasma ที่มี Hemolysis
    - Serum หรือ Plasma ที่มี lipemic
    - Serum หรือ Plasma ที่มีฝ้าขาว เนื่องจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย
    - เก็บตัวอย่างนานเกิน 7 วันโดยไม่ได้เก็บในตู้เย็น 2-8 oซ หรือ ช่อง  Freeze 
    - ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร

4) โรคอุจจาระร่วง
    - อุจจาระที่แห้งแข็งโอกาสที่เชื้อตายมีมาก ทำให้ตรวจไม่พบเชื้อ
    - Rectal swab ที่แห้ง อยู่เหนืออาหาร Carry-blair
    - Rectal swab ที่ไม่มีอุจจาระปนเปื้อนหรือมีอุจจาระปนเปื้อนน้อย
    - Rectal swab ที่เก็บในขวดที่มีอาหาร Carry-blair ที่แห้ง หรือหมดอายุ
    - หลอดนำส่งตัวอย่างแตกหรือมีราขึ้น
    - ตัวอย่างที่เก็บจากกระโถนหรือภาชนะที่ใส่อุจจาระเพราะอาจปนเปื้อนจากอุจจาระของผู้อื่นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

5) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1 (2009) ไข้หวัดนก และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
    - ตัวอย่างที่ส่งมาโดยไม่แช่เย็น (2-8 oซ) หรือไม่ใส่กระติกน้ำแข็ง
    - ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนของเชื้อรา แบคทีเรีย
    - ตัวอย่างเก็บนานเกิน 3 วัน
    - ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร

6) โรคหัดและหัดเยอรมัน
    - Serum หรือ Plasma ที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง
    - Serum หรือ Plasma ที่มี lipemic
    - Serum หรือ Plasma ที่มีฝ้าขาว เนื่องจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย
    - ปริมาณตัวอย่างน้อยกว่า 100 ไมโครลิตร

7) HLA - B*1502 allele และ HLA - B*5801 allele
    - ตัวอย่างเลือดแข็งตัวทั้งหมดหรือบางส่วน
    - เม็ดเลือดแดงแตก และตัวอย่างเลือดนั้นเจาะนานเกิน 7 วัน
    - ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร

 8) โรคคอตีบ
    - ชนิดของตัวอย่างไม่ถูกต้องตามที่กำหนด หรือเก็บไม่ถูกวิธี
    - ตัวอย่างเก็บไว้นานเกิน 72 ชั่วโมง

9) โรคมือ เท้า ปาก
    - ตัวอย่างที่ส่งมาโดยไม่แช่เย็น (2-8 oซ) หรือไม่ใส่กระติกน้ำแข็ง
    - ตัวอย่างหกปนเปื้อน ตัวอย่างปนเปื้อนเชื้อราและแบคทีเรีย
    - ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร

10) โรคไข้เลือดออก และ ไข้ชิคุนกุนยา
    - Serum หรือ Plasma ที่มี Hemolysis
    - Serum หรือ Plasma ที่มี lipemic
    - Serum หรือ Plasma ที่มีฝ้าขาว เนื่องจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย
    - Plasma ที่ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด Heparin ซึ่งรบกวนการตรวจวิเคราะห์วิธี Real-time PCR
   - เก็บตัวอย่าง Serum หรือ Plasma นานเกิน 7 วัน โดยไม่ได้เก็บในตู้เย็น 2-8 oซ หรือช่อง   Freeze 
   - ตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร

11) โรคไข้ซิกา
    - Serum หรือ Plasma ที่มี Hemolysis
    - Serum หรือ Plasma ที่มี lipemic
    - Serum หรือ Plasma ที่มีฝ้าขาว เนื่องจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย
   - เก็บตัวอย่าง Serum หรือ Plasma นานเกิน 7 วัน โดยไม่ได้เก็บในตู้เย็น 2-8 oซ หรือช่อง   Freeze  
   - Serum หรือ Plasma ที่มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิลิตร
   - Urine ที่ขุ่นมากหรือเก็บไว้มากกว่า 3 วัน มีแบคทีเรียจำนวนมาก
   - Urine ที่มีปริมาณน้อยกว่า 5 มิลลิลิตร