วัตถุประสงค์ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์


          ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ อาหาร น้ำ น้ำแข็ง  เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยาแผนโบราณ เครื่องสำอางและสมุนไพรทางด้านจุลชีววิทยา ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้นำไปใช้ในการขึ้นทะเบียน ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร ยาแผนโบราณ เครื่องสำอางและสมุนไพร นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ประชาชนผู้บริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-  เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร วิจัยหาข้อมูลหรือเพื่อการสำรวจ

-  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและได้รับการคุ้มครอง

-  เพื่อหาสาเหตุด้านระบาดวิทยาอันเนื่องมาจากอาหาร

ตัวอย่างที่รับตรวจวิเคราะห์
       อาหาร  น้ำดื่ม  เครื่องดื่ม  และผลิตภัณฑ์บริโภคภายในประเทศอาหารควบคุมเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับต่างๆ อาหารทั่วไปที่ต้องการผลวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหาร คุณภาพอาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข