ข้อมูล Antibiogram ในระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ

21  มี.ค. 2562

 
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
เขตสุขภาพที่ 8
Antibiogram เผยแพร่สถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในระดับสุขภาพและระดับประเทศ
ข้อมูล
Download
Antibiogram (January - June 2020)
        Antibiogram ศวก.ที่ 8 อุดรธานี (ม.ค.-มิ.ย. 63) (ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด)
        all /
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
Antibiogram (Jan – Dec 2019)
        Antibiogram ศวก.ที่ 8 อุดรธานี (ม.ค.-ธ.ค. 62) (ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด)
        all /
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
Antibiogram (Jan – June 2019)
        Antibiogram ศวก.ที่ 8 อุดรธานี (ม.ค.-มิ.ย. 62) (ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด)
        all /
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
Antibiogram (Jan – Dec 2018)
        Antibiogram ศวก.ที่ 8 อุดรธานี (ม.ค.-ธ.ค. 61)
        all /
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
Antibiogram (Jan – jun 2018)
        Antibiogram ศวก.ที่ 8 อุดรธานี (ม.ค.-มิ.ย. 61).xlsx /
        all /
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
Antibiogram (Jan – Dec 2017)

        all /
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
Antibiogram (Jan – jun 2017)

        all/
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
       
Antibiogram (Jan – Dec 2016)

        all/
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
       
Antibiogram (Jan – June 2016)

        all/
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
       
Antibiogram (Jan – Dec 2015)

        all/
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine
       
Antibiogram (Oct 2014 - Mar 2015)

        all/
        blood /
        sputum /
        stool /
        urine