ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๒

6  มิ.ย. 2562
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.  ๒๕๖๒
มีการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์  และภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบ..

หรือ QRcode