ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5ส (Big Cleaning Day)

3  พ.ย. 2563
           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 5ส (Big Cleaning Day) เพื่อพัฒนาองค์กร และถวายพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา” ส่งผลให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน บุคลากรมีส่วนร่วมการทำงาน เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นรากฐานในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2-10-2563