ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

21  ธ.ค. 2563
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากรจากห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลพระราชทานนามผู้แทนจากโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมจำนวน 80 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อธำรงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งการให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

Cinque Terre