ประชุมเชิงปฏิบัติการ CBRN CoE Project 81 – BIOSEC THAILAND SIMULATION EXERCISE

16  พ.ย. 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CBRN CoE Project 81 – BIOSEC THAILAND SIMULATION EXERCISE ระหว่างวันที่ 16–18 พฤศจิกายน 2565 โดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม  กล่าวรายงานการประชุมโดย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยากรโดย Dr. John Jones, Dr. Alexander Hamilton, Dr.Sabai Phyu และทีมจาก European Union Chemical Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centres of Excellence initiative (EU CERN CoE) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคในคนและสัตว์จากเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 80 คน ให้การต้อนรับโดยนางสาวอรทัย สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และคณะ 


Cinque Terre